• Ochronka im. Jana Pawła ll
  Przedszkole Niepubliczne
 • Ochronka im. Jana Pawła ll
  Przedszkole Niepubliczne

Informacja

 

 1. Od dnia 1 września 2020 r. przedszkole jest czynne w godz. od 630 do 16 30.
 2. Dyrektor planuje organizację pracy na podstawie analizy zebranych informacji od rodziców o liczbie dzieci  i godzinach zajęć oraz aktualnych zarządzeń.
 3. Pracę w przedszkolu mogą podejmować tylko osoby zdrowe.
 4. Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 5. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.
 6. Do przedszkola nie mogą chodzić dzieci i pracownicy, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub  w izolacji.
 7. Rodzice/opiekunowie dziecka muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak również przebywania w budynku przedszkola.
 8. W przypadku podejrzenia zakażenia należy o tym poinformować dyrektora placówki.
 9. Kontakt nauczyciela z rodzicami/opiekunami dziecka powinien być ograniczony do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
 10. W czasie pobytu w przedszkolu dzieci będą przebywać w swoich grupach.
 11. Każda grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej i stałej sali. Dzieci nie będą zmieniać sal w ciągu dnia.
 12. Z sal będą usunięte przedmioty, sprzęty i zabawki których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.
 13. Dzieci nie mogą wnosić do placówki zabawek z domu i nie mogą zabierać ze sobą z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 14. Nauczyciel zapewnia opiekę, organizuje zabawy i zajęcia dydaktyczne.
 15. Nauczyciel prowadzi także zdalne nauczanie dla dzieci pozostających w domu.
 16. W wrześniu Przedszkole nie organizuje zajęć dodatkowych ze względu na ograniczenie przebywania        w placówce osób z zewnątrz i ograniczenie rotacji nauczycieli.
 17. Dziecko może korzystać z przedszkolnego placu zabaw. Dostępne na nim urządzenia będą dezynfekowane.
 18. Z placu zabaw dzieci mogą korzystać tylko podczas zajęć w przedszkolu pod opieką nauczyciela. Zabrania się rodzicom wchodzenia na plac zabaw.
 19. Poszczególne grupy dzieci bawią się na placu zabaw w wyznaczonym miejscu i nie spotykają się ze sobą.
 20. Grupy nie wychodzą na spacery i wycieczki poza teren placówki.
 21. Dyrektor dba o szybki sposób komunikacji z nauczycielami i rodzicami/opiekunami dziecka.
 22. Przedszkole zapewnia płyn do dezynfekcji rąk przy wejściu i zapewnia w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 23. Przedszkole zaopatruje pracowników w środki ochrony osobistej.
 24. Przedszkole zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach      i  w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 25. Nauczyciel zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce oraz przypomina  o zasadach higieny podkreślając, że dziecko powinno: zasłaniać twarz podczas kichania czy kasłania, nie podawać ręki na przywitanie oraz unikać dotykania oczu, nosa i ust.
 26. Dziecko powinno korzystać z dystrybutora wody pitnej pod nadzorem nauczyciela.

 

                                          Dąbrowa Tarnowska, 25.08.2020 r.                                         

                                                                                                      s. Marta K.