Informacja

 

1.   Rodzice mają prawo do:

1)  znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych;

2)  uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania   i rozwoju;

3) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami                   

    i możliwościami przedszkola;

4)  udziału w organizowaniu wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo - dydaktycznych, itp.;

5)  wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole  i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, a zwłaszcza sposobu realizacji zadań wynikających  z przepisów oświatowych;

6)  wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzonych zajęć nadobowiązkowych;

7)  wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców

8)  udziału w zajęciach otwartych organizowanych w Przedszkolu.

2.   Rodzice mają obowiązek:

1)    współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych rodziny i przedszkola; interesować się sukcesami  i porażkami swojego dziecka;

2)    przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych - jedzenie, higiena, toaleta;

3)    znać i przestrzegać postanowień statutowych;

4)    informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;

5)    odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola;

6)    przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania w przedszkolu jakichkolwiek leków;

7)    zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);

8)    regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;

9)     uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole;

10)  śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń;

11) bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego;

12) informować  dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej   u dziecka;

13)dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka  w przedszkolu.

14) zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie;

 

15) wszelkie sprawy dotyczące wychowanków, w tym sporne, zgłaszać wyłącznie u nauczycielki danego oddziału lub u dyrektora placówki, zawsze bez udziału dzieci.